Kamu personel yönetiminin genel sorunları nelerdir?

Genel olarak kamu personel yönetiminde karşımıza çıkan sorunlar şu şekilde özetlenebilir:

Türkiyede kamu personel rejimini yönetecek bir kamu kurumu yok! Kamu Personel Yönetimi karmakarışık durumda ve mevzuat anlaşılmaz düzeyde!

-Ülkemizde kamu personel yönetimi konusunda Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak merkezi bir kamu kurumunun kurulması,

Kurulacak olan yeni kuruma, eski Devlet Personel Uzmanlarından ve diğer personelden mülga Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasına gerekçe oluşturan kişi veya kişilerin alınmaması ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sadece kamu personel yönetimi konusunda uzmanlaşmış merkez kariyer uzmanlarının naklen alınması ve böylece aydınlık yüzlerle yeni ve dinamik bir kamu personel yönetimi kadrosunun oluşturulması,

Kamu Personel Rejimiyle ilgili tüm Kanun, KHK, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri vd. mevzuatın yeni baştan tamamıyla ele alınması ve güncellenmesi,

Politika Kurulları ve Ofislerin yeniden ele alınması gerekiyor!

-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle oluşturulan Cumhurbaşkanlığına bağlı Politika Kurulları ve Ofislerin işlevsizliği ve kamusal anlamda maddi yüke sebep olması sebebiyle tamamının kapatılması ve bu konulardaki görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılması ve gerekmesi halinde bazılarının Cumhurbaşkanlığına bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlar şeklinde yeniden yapılandırılması,

1 sayılı CBK’nın yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi aciliyet arz etmektedir!

Bakan Yardımcısı kadrolarının tamamının iptal edilmesi ve eski sistemde yer alan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı kadroların ihdas edilmesi ve bu hiyerarşinin 1 sayılı CBK’ya eklemlenmesi,

-1sayılı CBK’ya, kariyer meslek mensubu olan merkez kariyer uzmanlarının daire başkanına doğrudan bağlı olarak çalışabilmesi amacıyla eklemlenmesi,

-Daha önceki yazımızda özellikle belirttiğimiz üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarda mevzuata aykırı şekilde uygulanan, Koordinatör, Birim Sorumlusu vb. uydurma unvanların tamamen kaldırılması ve ilgili birim amirlerinin bu unvanlarının var olmasına sebep olmasının tespit edilmesi halinde haklarında, görevi kötüye kullanma nedeniyle cezai ve idari soruşturma açılması,

-1 sayılı Cumhurbaşkanlığındaki hiyerarşik kademelerin günümüz koşullarına uygun bir şekilde modern olarak yeniden ele alınması ve güncellenmesi,

Tasarruf Genelgesi Kariyer Uzmanları, Müfettişleri Yönetici olarak saymıyor ve Şefleri Yönetici olarak ifade ederek asansör yükselmeden faydalandırmaktadır! Tasarruf Genelgesindeki karışıklığa son verilmesi gerekiyor!

2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinde yer alan bazı ünvanlara 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde yer alan asansör yükselme olarak da ifade edilen derece yükselmelerinin önünün açılması ve başta kariyer meslek mensupları (Kariyer Uzmanlar ve Müfettişler vd.) olmak üzere çok sayıda ünvanın tasarruf gerekçe gösterilerek yaşamış olduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi,

375 sayılı KHK’da yer verilen ilave ek ödemenin (yaklaşık 10.000 TL) söz konusu KHK’da belirtildiği üzere sadece Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yakın koruma ve makam hizmetlerinde çalışanlara verilmesi ve mevcut durumda ödeme yapılan diğer personele bu ödemenin Tasarruf Genelgesi sebebiyle verilmemesi,

Sözleşmeli Sağlık Yöneticileri Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında, başta hekimler olmak üzere çok sayıda personeli huzursuz etmektedir.

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatındaki yüksek ücretlerle çalışan, sözleşmeli il yöneticilerinden olan, İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü vb. ünvanların 663 sayılı KHK’da yapılacak değişiklikle iptal edilmesi ve Sağlık İl Müdürlüklerinin teşkilat yapısının, ücret dengesi ve personelin çalışma barışı adına yeniden bütünüyle düzenlenmesi,

Kamuda ücret dengesindeki bozukluk hiyerarşiyi ortadan kaldırdı!

Kamudaki ücret dengesinin, taşerondan kadroya geçen (696 sayılı KHK) sürekli işçiler sebebiyle aşırı derece bozulması sonucunda yeni baştan hiyerarşiye uygun dünyadaki örneklerine benzer şekilde nitelikli kadrolara ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara yüksek ücret verilmesi gibi kriterler esas alınarak düzenlenmesi,

Kamuda personel sayısının boş koltuklara göre değil de yapılan hizmetin özelliğine göre yeniden belirlenmesi ve kurulması beklenen merkezi kamu personel yönetimi kurumunun belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi,

Kamuyu tanımayan çok sayıda personelin kamuya çeşitli vesilelerle giriş yapması sebebiyle bu kişilerin, ast üst ilişkilerini bilmemesi, ünvanlar arasında ayrım yapamaması gibi nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarının bu şekildeki personelini çok sayıda eğitimden geçirmesi ve eğitimler sonucunda da beklenen etkinin alınamaması durumunda ilgili amirler tarafından disiplin işlemlerinin başlatılması,

Yönetici atamalarında uygulamada çarpıklıklar yaşanmakta ve taşrada il müdürleri ve diğer yöneticiler siyaseten atanarak işleyişi bozmaktadırlar!

Üst düzey kamu yöneticiliklerine atanmada her ne kadar kıdem ve tecrübe önemli hususlar olsa da bazı yöneticilerin vizyon sahibi olamaması ve yıllarca rutin işlerden başka herhangi bir iş ve işlem yapmaması sebebiyle atamalarda bu hususlara da dikkat edilmesi,

Bakanlık taşra teşkilatlarında etkin ve verimli yönetim anlayışının hayata geçirilmesi adına il parti yönetimleri ve milletvekillerinin bu atamalarda söz sahibi olmasının tamamıyla engellenmesi ve Bakanlıkların nitelikli kadrolarını taşraya da yaygınlaştırması,

Kamu personel yönetimiyle ilgili mevzuatların dağınıklığı sebebiyle iş ve işlemlerin karışmasının önüne geçilmesi amacıyla daha yalın ve az sayıda mevzuatın yürürlüğe konulması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x